English text lower down.

 

Åbo Akademis tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Moodle

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller lärplattformen Moodle https://moodle.abo.fi

Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats 14.9.2020. Det har uppdaterats 14.9.2020.

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan använda digitala tjänster på ett enkelt och jämlikt sätt. En tillgänglig tjänst är tekniskt tillgänglig,
tjänstens användargränssnitt är tydligt och innehållet är förståeligt. Tillgänglighetskraven grundar sig på lagen om tillhandahållande av digitala tjänster,
som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven på nivå AA i WCAG 2.1 (dvs. Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (informationen på engelska)) enligt lagen om digitala tjänster.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

  • Kontrasten mellan texten och bakgrunden är inte tillräcklig i alla sammanhang på webbsidan.
  • Listor är inte markerade på korrekt sätt.

 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • 1.3.1 Information och relationer

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Kontaktuppgifter

Om du upptäcker brister i tillgängligheten i kursinnehållet i Moodle, kontakta kursens lärare.

Om du upptäcker brister i tillgängligheten i Moodle, som inte är relaterade till kursinnehåll, kontakta oss per e-post: tillgangligt@abo.fi.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor
kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets
webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten.

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör inte innehållet som skapas av lärarna, men Åbo Akademi arbetar proaktivt med att informera och utbilda personalen om webtillgänglighetsdirektivets
krav och hur man skapar tillgängligt material.

 

***English***

 

 

Åbo Akademi University: Moodle system accessibility statement

Introduction

This accessibility statement applies to the Moodle learning platform. It was created on 14 September, 2020.
This statement was last revised on 14 September, 2020.

This accessibility statement does not apply to the course content in Moodle, the accessibility of which is the responsibility of the course teachers.

Accessibility means that as many people as possible can use digital services easily and equally. An accessible service must be technically accessible,
have a clear user interface and the content must be understandable. The accessibility requirements are based on the Act on the Provision of Digital Services,
which is in turn based on the EU Accessibility Directive.

The accessibility of the Moodle system was assessed internally.

The current state of accessibility in the learning environment

This website partially meets the Level AA accessibility requirements of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Non-compliances and exemptions from the requirements are listed below.

Non-compliance with the accessibility requirements

The accessibility of the following content in particular needs to be improved:

 • Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
 • The ARIA settings need to be revised.

 

In addition, the service has the following non-critical defects:

 • The "search forums" heading level needs revisiting.
 • The lists created for navigation need revising.

 

Technical information about the accessibility of the Moodle learning environmentThe current state of accessibility in the learning environment

This website partially meets the Level AA accessibility requirements of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Non-compliances and exemptions from the requirements are listed below.

Non-compliance with the accessibility requirements

As a whole, the Moodle learning environment partially meets the Level AA accessibility requirements. However, further development is required.

The accessibility of the following content in particular needs to be improved:

 • Some of the color contrasts are not yet sufficient.
 • The ARIA settings need to be revised
 • Lists are not correctly marked.

 

Unmet availability requirements

 • 1.4.3 Contrast (minimum)
 • 1.3.1 Information and relationships

 

Have you noticed any accessibility problems in our digital services? Please let us know and we will do our best to correct the problem.

Contact information

If you notice any accessibility issues regarding the course content in Moodle, contact the course teacher.

If you notice any accessibility problems in Moodle that are not related to the course content, please contact us at accessible@abo.fi.

It may take 14 days for you to receive a response. If you are not satisfied with the reply you have received or do not receive a reply at all within two weeks, you can submit a
notification of lack of availability to the Regional Administrative Board of Southern Finland. Please be in contact with the regional administrative authority's in order to
submit a complaint and get information how the case is handled.

Contact details of the supervisory authority

The Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Unit for accessibility supervision
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Phone number 0295 016 00

We are continuously working to improve digital accessibility

We are committed to improving the accessibility of the digital service.

This accessibility statement does not concern the information created by the teachers at the university, but Åbo Akademi University works proactively to inform and educate staff about
the requirements of the Web Accessibility Directive and how to create accessible material.